I. Postanowienia ogólne

 1. I Forum Budowlane w Holandii zwane w dalszej części regulaminu Forum, odbędzie się w dniu 28 września 2019 r. w Bunnik.
 2. Organizatorem Forum jest: Buduj.nl, Griend 35 58 , 8225 TB Lelystad BTW:  NL253356386B02 KVK: 68466471

II. Zasady uczestnictwa

 1. W Forum mogą wziąć udział osoby, które zakupiły bilet lub zostały sponsorami Forum budowlanego.nl.
 2. Zarejestrowanie uczestnictwa w Forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji zostały umieszczone na stronie forumbudowlane.nl .

Opłata za udział w Forum jednej osoby wynosi:
a. 80 euro brutto dla osób, które kupą bilet do 7 września 2019 r.

b. 100 euro brutto dla osób, które kupią bilet po 7 września 2019 r.

 • c. Sponsorzy Forum:

- Partner Forum: od 2000 euro netto + 420 euro VAT = 2420 brutto dla partnerów Forum.

- Sponsor Złoty: 500 euro netto + 105 euro VAT = 605 euro brutto, z możliwością wykupienia stolika sponsorskiego za 300 euro netto + 63 euro VAT = 363 euro brutto.

- Sponsor Srebrny: 250 euro netto + 52,5 euro VAT = 302,5 euro brutto bez możliwości wykupienia stolika sponsorskiego.

4. Opłata za uczestnictwo obejmuje:
a. udział w jednodniowym Forum w terminie: 29-09-2018r.,
b. udział w Programie Forum.
c. przekąski, przerwy z kawą i herbatą, lunch na głównym holu, borrel przy barze
d. upominki dla uczestników
e udział w trzech sesjach wykładowych tak zwanych panelach,
f. profesjonalny networking
g. Organizator zapewnia miejsca parkingowe,

5. Bilet zakupiony przez stronę Eventbrite wysyłany jest droga elektroniczną.

Należy go wydrukować lub ściągnąć na aplikacji by okazać podczas rejestracji w dniu wydarzenia. Na Forum zostaną dopuszczone tylko te osoby, które zakupiły bilety. 

 1. Opłata za bilet nie podlega zwrotowi.
 2. Uczestniczyć w wydarzeniu może osoba, która najpóźniej w dniu eventu ukończy 18 lat.
 3. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zostaną wyproszone z Forum.

III. Sprawy organizacyjne

1. Rejestracja uczestników I Forum Budowlanego w Holandii odbywać się będzie 29 września 2018r. w godzinach od 09:30 do 10:30.
2. Każdy z uczestników podczas rejestracji w Recepcji Forum otrzyma identyfikator oraz komplet materiałów konferencyjnych.
3. Przed wejściem na hol główny, w których odbywa się I Forum Budowlane w Holandii, należy posiadać identyfikator w widocznym miejscu.

IV. Bezpieczeństwo

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas I Forum Budowlanego w Holandii.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest I Forum Budowlane w Holandii.

V. Inne sprawy

 1. I Forum Budowlane w Holandii będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych  do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w I Forum Budowlanym w Holandii w otoczeniu prowadzącego, w trakcie wykładów oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 3. Zgłaszając się do udziału w I Forum Budowlanym w Holandii uczestnik wyraża jednocześnie  zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jedynie na potrzeby I Forum Budowlanego w Holandii i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, opisanych w polityce prywatności.
 4. Zgłaszając się do udziału w I Forum Budowlanego w Holandii uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i utrwalanie swojego wizerunku w materiałach konferencyjnych i pokonferencyjnych I Forum Budowlanego Holandii.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, do którego doszło w wyniku działania siły wyższej, w szczególności zaś w wyniku powodzi, pożaru o dużych rozmiarach, wybuchu wulkanu, trzęsienia ziemi, epidemii, zamieszek, strajku generalnego, działań zbrojnych, żałoby narodowej. W przypadku, gdy możliwość wykonania umowy jest wyłączona z powodu działania siły wyższej zobowiązania Organizatora wynikające z umowy wygasają, a Uczestnik nie ma prawa żądania zwrotu spełnionego świadczenia. Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej umowy, także na wypadek, gdy w wyniku działania siły wyższej nie doszło do wykonania niniejszej umowy lub umowa została wykonania nienależycie.
 6. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.